محدودیت منابع آب

محدودیت منابع آب

 محدودیت منابع آب بخصوص در کشورمان که از نظر اقلیمی تقریبا  کم آب محسوب می گردد  و کاهش منابع تجدید شونده افزایش تقاضای آب  همه وهمه موجب گردیده تا اهمیت موضوع آب و جایگاه این مایه حیات روز بروز بیشتر شده مدیران مسئولین و دست اندر کاران ذیربط توجه ویژه ای به کنترل مصرف و استفاده بهینه آن معطوف دارند.
در همین راستا  با در نظر گرفتن الزامات توسعه پایدار( فنی، زیست محیطی،مالی ، اجتماعی و اداری )  و ارائه راهکارهای کار امد و اثر بخش برای مهار کم آبی و الگوی مصرف صحیح این مهم را در اولویت ویژه ای قرار می دهد .همانطور که می دانیم به گفته کارشناسان از مجموع میانگین بارندگی سالانه کشور فقط 20درصد آن صرف شرب ، مصارف صنعتی و کشاورزی می شود و 80 درصد ما بقی به دلیل عدم مدیریت منابع آب به دریا سرازیرویا تبخیر می شود  .میانگین بارش سالانه 250میلیمتر در سال به نسبت 750میلیمتر میانگین بارش در جهان محدودیت منابع آب در ایران را دو چندان می کند از این رو ضروریست که اندیشمندان  متخصصان ، موسسات سازما نها ، و مدیران ارشد مرتبط با مدیرت آ ب در کشور برای تحقق مدیریت پایدار منابع آب و رسیدن به شاخصهای جهانی گامی جدی  و اساسی بردارند.
ما  ، تمام  توان خود  را  در  تولید  برای  همگامی  با آخرین تکنولوژی  جهان   بکار می بریم  و  اعتقاد  داریم  که  کیفیت   اتفاقی  نیست .