محصول جدید کنتور r160جدید

محصول جدید کنتور r160جدید

 

1 کنتور فوق دارای مکانیزم اروپایی

2دارای نشانCEاروپا

3مکانیزم کاملا خشک  r160 بادقت کاری کلاس

c   4فشارکاری16بار

5دارای حلقه محافظ مغناطیس

6 قابلیت نصب ماژول و قراعت از راه دور