کنتور با قابلیت ارسال پالس

کنتور با قابلیت ارسال پالس

کنتور 1/1/2و”2 برنجی با قابلیت ارسال پالس با مکانیزم R160 خشک معرفی می گردد